شماره حساب جهت پرداخت کارت به کارت

جهت پرداخت مبالغ به صورت کارت به کارت از شماره حساب زیر استفاده نمایید.

پرداخت مبالغ به صورت کارت به کارت

6104337355332725 بانک ملت به نام سید مهدی آل طیب