در ایران سبز بدون قرعه‌کشی برنده باشید.

بعد از هر خرید بالای 250/000 تومان بدون محدودیت هدیه خود را دریافت کنید.

برای دریافت هدیه کافی است تا در زمان ثبت سفارش در توضیحات،تعداد خرید خود را ذکر کنید. همزمان با دریافت سفارش هدیه خود را نیز دریافت نمایید.

هدیه خرید اول

الوئه واریگاتا

هدیه اولین خرید بالای 250/000 تومان – برای دریافت در بخش توضیحات سفارش درج کنید: اولین خرید – هدیه به همراه سفارش ارسال خواهد شد.

هدیه خرید دوم

لیتوپس 3 تایی

هدیه دومین خرید بالای 250/000 تومان – برای دریافت در بخش توضیحات سفارش درج کنید: دومین خرید – هدیه به همراه سفارش ارسال خواهد شد.

هدیه خرید سوم

کراسولا اسپرینگ

هدیه سومین خرید بالای 250/000 تومان – برای دریافت در بخش توضیحات سفارش درج کنید: سومین خرید – هدیه به همراه سفارش ارسال خواهد شد.

هدیه خرید چهارم

آچوریا کانته آ

هدیه چهارمین خرید بالای 250/000 تومان – برای دریافت در بخش توضیحات سفارش درج کنید: چهارمین خرید – هدیه به همراه سفارش ارسال خواهد شد.

هدیه خرید پنجم

فنستریا

هدیه پنجمین خرید بالای 250/000 تومان – برای دریافت در بخش توضیحات سفارش درج کنید: پنجمین خرید – هدیه به همراه سفارش ارسال خواهد شد.

هدیه خرید ششم

بنسای کاجی

هدیه ششمین خرید بالای 250/000 تومان – برای دریافت در بخش توضیحات سفارش درج کنید: ششمین خرید – هدیه به همراه سفارش ارسال خواهد شد.

هدیه خرید هفتم

کاکتوس هاورتیا

هدیه هفتمین خرید بالای 250/000 تومان – برای دریافت در بخش توضیحات سفارش درج کنید: هفتمین خرید – هدیه به همراه سفارش ارسال خواهد شد.

هدیه خرید هشتم

سم پریوم

هدیه هشتمین خرید بالای 250/000 تومان – برای دریافت در بخش توضیحات سفارش درج کنید: هشتمین خرید – هدیه به همراه سفارش ارسال خواهد شد.

هدیه خرید نهم

استند m12

هدیه نهمین خرید بالای 250/000 تومان – برای دریافت در بخش توضیحات سفارش درج کنید: نهمین خرید – هدیه به همراه سفارش ارسال خواهد شد.

هدیه خرید دهم

استند 2 طبقه m2

هدیه دهمین خرید بالای 250/000 تومان – برای دریافت در بخش توضیحات سفارش درج کنید: دهمین خرید – هدیه به همراه سفارش ارسال خواهد شد.

هدیه خرید یازدهم

کوپن خرید

هدیه یازدهمین خرید بالای 250/000 تومان – برای دریافت در بخش توضیحات سفارش درج کنید: یازدهمین خرید – هدیه به همراه سفارش ارسال خواهد شد.

هدیه خرید دوازدهم

سم پریوم

هدیه دوازدهمین خرید بالای 250/000 تومان – برای دریافت در بخش توضیحات سفارش درج کنید: دوازدهمین خرید – هدیه به همراه سفارش ارسال خواهد شد.