کاشت درخت

کاشت درخت

بهترین زمان برای کاشت درخت هنگام فصل خواب درخت می‌باشد یعنی یا در پاییز پس از برگ ریزان و یا اوایل بهار پیش از شکوفه دادن درختان. در این زمان آب و هوا خنک است و باعث می‌شود تا ریشه درخت پیش از باران‌های بهاری و هوای گرم تابستان در مکان جدید تثبیت شده و رشد حداکثری آن تحریک شود. درختان داخل گلدان یا با  ریشه گونی پیچی و بسته بندی شده همراه با خاک را می‌توان در طول سال کاشت؛ البته در صورتیکه بخوبی از آنها مراقبت شود. در آب و هوای استوایی که درختان در طول سال رشد می‌کنند، هر زمانی برای کاشت درخت مناسب است.

درختانی که قابلیت انتقال دارند، هنگام کاشت مقدار قابل توجهی از ریشه‌ی خود را از دست می‌دهند. در نتیجه، درخت پس از کاشت دچار شوک انتقال می‌شود. این شوک در واقع به دوره‌ی زمانی گفته می‌شود که رشد کند گیاه پس از انتقال می‌باشد. آماده سازی محل انتقال و انجام مراحل انتقال با احتیاط کامل از صدمه‌های وارده به ریشه جلوگیری کرده و مراقبت مناسب از آن باعث کاهش شوک انتقال و بهبود سریع‌تر آن می‌شود.